Anasayfa
Telegram Grubumuza Katılın
  • Şimdi ders programı özelliği ile çok daha kullanışlı. Hemen deneyin.
Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası`nda kurulan özel ihtisas komisyonlarından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Genel Kurula gelen maddelerden reddedilen olmadı.
119`U OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
20. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulunda yapılan açık oylama neticesinde özel ihtisas komisyonlarında benimsenen 124 maddeden 107`si oy birliği, 17`si oy çokluğu, bu maddelere ilaveten Genel Kurul Toplantısı`na sunulan 4 önerinin 2`si oy birliği, 2`si oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece şurada alınan 128 tavsiye kararının 119`u oy birliği, 19`u da oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
1- Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100`e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri ve mali imkanlar sağlanmalı. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalı. Daha erken yaşlarda 0-3 yaş bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla erken çocukluk eğitimine ve bakım hizmetlerine erişim sağlanması için çalışmalar yapılmalı.

2- Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu okul öncesi öğretmenler istihdam edilmeli. Okul öncesi öğretmenlerin yanı sıra öğrenci sayısına bakılmaksızın okul psikolojik danışmanı, çocuk gelişim uzmanları, destek eğitim, personeli, usta öğretici, güvenlik görevlisi, yardımcı hizmetli istihdam edilmeli.

3- Dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için bölge ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı modeller, gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim, ev temelli eğitim, toplum temelli erken müdahale modeli, mobil ana okulu vb. kendi standartları geliştirilerek kullanılmalı.
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
4. Okul öncesi eğitime kazandırılabilecek mekanların okul binası, sağlık merkezleri, belediye binaları vb. kurum binaları olması durumunda taşımalı eğitim yerine yerinde eğitim öncelikli olarak değerlendirilmeli.

5. Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmeli.

6. Belediyelerin kaynakları oranında öncelikle okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının yapım, onarım, bakım ve temizlik gibi ihtiyaçlarının giderilmesine ve okul öncesi eğitimde erişimi kolay arsa tahsisine yönelik katkıların artırılması sağlanmalı.
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
7. Coğrafi, bölgesel ve sosyoekonomik düzey dikkate alınarak okul öncesi eğitimin önemine ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları, kamu spotu vb. artırılmalıdır ve bu konuda aileyi bilgilendirici materyaller oluşturularak aile desteklenmeli.

8. İşletmeler, kamu kurumları ve özel kurumlarda kreş, yuva gibi kurumların Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği standartlara göre açılması, izlenmesi ve denetlenmesi sağlanmalı.

9. Okul öncesi eğitimde okul-aile iş birliği modelinin geliştirip uygulanması, ailelerin desteklenmesi ve aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalı.
 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
10. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasında nicelik ve nitelik birlikte düşünülmeli. Bu kapsamda okul öncesi eğitimi kurumlarının eğitim materyalleri, program, sınıf içi, sınıf dışı ortam ve personele ilişkin kalite standartları güncellenmeli ve yaygınlaştırılmalı.

11. 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitime katılımları sağlanmalı ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalı.

12. Özel eğitimin önemine ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişim hakkına ilişkin toplumsal farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve ayrımcılık yasağı ihlallerine karşı gerekli önlemler alınmalı.
 
ÖZEL EĞİTİM
13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öncelikle destek eğitim odaları olmak üzere tüm eğitim ortamında sunulan hizmetler evrensel tasarım ilkeleri dikkate alarak geliştirilmeli ve materyal açısından da zenginleştirilmeli. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarına uygun destek hizmetleri geliştirilme ve bu hedef doğrultusunda özel eğitim servisleri oluşturulmalı.

14. Bedensel engelli öğrencilerin ihtiyacına uygun olarak düzenlenmiş servis araçları ve uygun personelle taşıma hizmeti sağlanmalı.

15. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak için uygun hizmet alanlarında alternatif destek modelleri, gezici RAM, teknoloji ürünleri vb. yaygınlaştırılmalı.
 
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİLER
16. Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış eğitim modelleri geliştirilmeli.

17. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ihtiyaç halinde destek eğitim personeli ve/veya kolaylaştırıcı kişi görevlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı.

18. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişiminin desteklenmesi ve milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle sürdürülebilir ilişkiler sağlanarak projeler geliştirilmeli, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler vb. etkinlikler artırılmalı.
 
REHBERLİK HİZMETİ
19. Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli. Bu bağlamda tüm kademelerde her okul için en az bir rehber öğretmen/psikolojik danışman formu oluşturulmalı ve her sınıf düzeyinde haftalık ders çizelgelerinde sınıf rehberlik dersine yer verilmeli. Bu hizmetlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları artırılmalı.

20. Aile, okul yönetimi, öğretmen, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve diğer uzmanların, okul ve/veya aile talebi doğrultusunda iş birliği ile tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler için farklı kaynaklarda formel ve informal değerlendirme yöntemleri kullanılarak edinilen bilgiler, e-Okul üzerindeki portfolyolara işlenmeli.

21. Özel yetenekli öğrencilerin okul ortamında zenginleştirilmiş programlarla desteklenmesi sağlanmalı.
 
YETENEK VE BECERİLER DİKKATE ALINMALI
22. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki eğitimlerinde yetenek ve becerileri dikkate alınarak istihdama yönelik çalışmalar yapılmalı. Bu doğrultuda çeşitli istihdam modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik iş birlikleri geliştirilmeli.

23. Özel yetenekli öğrencileri tanılama sürecinde yaratıcılık ve/veya üretkenlik becerileri değerlendirme sürecine dahil edilmeli.

24. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların uzaktan da psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunabilmelerine yönelik çalışmalar geliştirilmeli.
 
"MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ DİKKATE ALINMALI"
25. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri milli kültürümüz, medeniyetimiz ve evrensel değerler dikkate alınarak yürütülmeli.

26. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin nüfus, ulaşım vb. kriterler dikkate alınarak belli merkezlerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi sağlanmalı ve hiç kurum olmayan yerleşim yerlerinde açılması özendirilmeli.

27. Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik uluslararası sözleşmeler ile uyumlu gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.
 
ÜCRETSİZ ÖĞLE YEMEĞİ
28. Çocukların eğitsel ve sosyal iletişim süreçlerinde olumsuz etkiler ve zararlı alışkanlardan uzak tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan "güvenli eğitim iletişimi" kavramının geliştirilmesi ve bu kapsamda eğitim programları oluşturularak eğitimler verilmesi sağlanmalı.

29. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bildirimde bulunan kamu personeli, hukuki süreçlerde desteklenmeli.

30. Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanmalı.
 
İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ
31. Eğitime erişimi desteklemek amacıyla şartlı eğitim yardımlarının miktarı artırılmalı.

32. Ailelerin eğitim öğretim sürecine etkin katılımını ve iş birliğini sağlamak için aile eğitimlerine daha fazla yer verilmeli ve farklı uygulamalar, TV programları, dijital yayınlar, mobil uygulamalar vb. geliştirilmeli.

33. İhtiyacı olan öğrencilere araç, gereç ve teknik bakım, onarım desteği sağlanmalı.
 
DİJİTAL ALTYAPI GELİŞTİRİLMELİ
34. Derslik yapımında ve planlamasında kentsel ve kırsal yerleşim sistemlerindeki hareketlilik ve nüfus projeksiyonu dikkate alınmalı. Ayrıca şehir imar planları, kentsel dönüşüm ve toplu konut planlamalarında öncelikle okul öncesi eğitim ve ilkokul olmak üzere eğitim kurumları tesis edilmeli.

35. Yüz yüze eğitime ve öğretime engel olacak hallerde, salgın hastalıklar, afet durumu, süreğen hastalık durumu ve benzeri eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam etmesi için uzaktan eğitim, dijital altyapı ve alternatif erişim imkanlarını artıracak tedbirler alınmalı.

36. Erişilebilirliği sağlamak amacıyla eğitim kurumları evrensel tasarım ilkelerine uygun hale getirilmeli.
 
OYUN ALANI VE OKUL BAHÇELERİ
37. Tüm eğitim kademelerinde, coğrafyaya uygun, eğitimi destekleyici oyun alanı ile okul bahçeleri oluşturulmalı. Fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla tüm çocukları kapsayıcı spor alanları oluşturulmalı ve bu alanda kullanılacak malzemeler sağlanmalı.

38. Öğrencilerin öğrenme yaşantılarının zenginleştirilmesi için okul dışı öğrenme imkanlarının oluşturulması ve desteklenmesi sağlanmalı.

39. Öğrencilere okuma kültürü kazandırmak için tüm paydaşları kapsayan çalışmalar yapılmalı. Bu kapsamda okul ve kütüphane iş birlikleri artırılmalı.
 
OKULA ÖZGÜ ESNEK BÜTÇE
40. Eğitim öğretim hizmetlerinin daha etkili sürdürülebilmesi için her okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında dezavantajlı okullar öncelenerek, okula özgü esnek bütçe sağlanmalı.

41. Dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere tüm okullarda fiziki kapasite, donatım malzemeleri, eğitim materyalleri, spor tesisleri, kütüphane, dijital içerikler ve benzeri iyileştirme çalışmaları yapılmalı.

42. Risk altındaki ve dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmeli. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle tedbirler geliştirilmeli.
 
YARDIMCI KAYNAKLAR ÜCRETSİZ VERİLMELİ
43. Tüm öğrencilere ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar ve tamamlayıcı materyaller ücretsiz verilmeli.

44. Tüm öğrencilerin akademik performansları periyodik takip edilmelidir. Dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere ihtiyacı olan tüm öğrencilerin destekleyici/tamamlayıcı eğitim hizmetlerinden yararlanması sağlanmalı.

45. İl ve ilçe merkezlerinde spor salonu, yüzme havuzu, laboratuvar ve kütüphaneler gibi alanların kullanımı yaygınlaştırılmalı.
 
KÜLTÜREL GELİŞİM
46. Öğrencileri bilim ve teknoloji ile deneyim yoluyla tanıştırmak, ilgi alanlarını çeşitlendirmek, bilimsel bakış açısı kazandırmak amacıyla bölgesel ve yerel bilim ve doğa merkezleri yaygınlaştırılmalı ve ilgili deneyim programları geliştirilerek uygulanmalı.

47. Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze gezisi ve benzeri kültürel faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi vb. ücretsiz olarak düzenlenmeli.

48. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına giriş koşulları daha çok öğrenciyi kapsayacak şekilde genişletilmeli ve burs verilen öğrenci sayısı artırılmalı.
 
SEÇMELİ DERSLER DAHA İŞLEVSEL OLMALI
49. Eğitim kurumlarına uzman kütüphaneci, sağlık personeli (hemşire), teknik eleman, temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilmeli.

50. Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hale getirilmeli.

51. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun sağlanması için iyi örnekler ve uygulamaların paylaşıldığı öğretmen kılavuz kitapları hazırlanmalı ve çevrim içi içerikler göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmeli ve iyileştirmeler yapılmalı.
 
SAĞLIK TARAMALARI YAYGINLAŞTIRILMALI
52. Okullarda sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı ve tarama sonuçlarına göre sağlık hizmetleri sağlanmalı.

53. Her derste düşünme becerilerinin geliştirilmesi için etkinlikler üretilmeli.

54. Okullarda bulunan kütüphanelerin içerikleri zenginleştirilmeli ve çeşitliliği kaynak da ayrılarak artırılmalıdır. Okul kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarının dergi, kitap, dijital yayınlarıyla desteklenmelidir ve yurt dışında Türk öğrencilerin kullanımına da açılmalı.
 
YARDIMCI HİZMETLER İÇİN ALIM YAPILMALI
55. Okullarda yardımcı hizmetler için hizmet alımı tekrar devreye sokulmalı. Hizmetli personel sayılarının artırılması ve çalışma süresinin uzatılması sağlanmalı.

56. Tüm öğrencilerin akademik ve sosyal, duygusal gelişimlerini yakından takip etmek için öğretim programlarındaki hedefler dikkate alınarak bilimsel çalışmalara dayalı yeterlikler belirlenmeli.

57. Okul öncesi eğitimden başlamak üzere öğrencilerin tanımlanan yeterliklere ne derece ulaştıklarını anlamak için ulusal izleme ve değerlendirme çalışmaları geliştirilerek sürdürülmeli. Kurumsal izleme ve değerlendirme de bu kapsamda düşünülmelidir. Bu bağlamda Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin programlarda öngörülen dil becerileri kapsayacak şekilde izleme yapılmalı. Ayrıca öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarında temel yeterlik seviyesine erişebilmeleri için destek mekanizmaları oluşturulmalı.
 
EĞİTİM MATERYALLERİ STANDARTLARI OLUŞTURULMALI
58. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerine ilişkin ayrıştırılmış verilere, bölge, il, kültürel ve sosyoekonomik ve benzeri dayalı kapsamlı bir izleme çalışması yapılmalı. Bu çalışmalar için ilgili bakanlıklarla kurumsal iş birlikleri geliştirilmeli.

59. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel düzeyde kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili STK`ler arasında etkili iş birliklerinin oluşturulacağı bir takip sistemi geliştirilmeli.

60. Temel eğitimde bir şubede bulunması gereken eğitim materyalleri standartlarının oluşturularak mevcut okul öncesi ve ilköğretim kurumları standartlarına eklenmeli ve bu standartlar temelinde sistematik izleme çalışmaları yapılmalı.
 
YABANCI DİL ODAKLI EĞİTİM
61. Erken çocukluk dönemindeki risk gruplarını belirlemek için tarama ve periyodik değerlendirmeler yapılmalı ve sonuçlar çerçevesinde erken müdahale programları hazırlanmalı.

62. Resmi ve özel tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ulusal ve uluslararası sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar açılmalı ve mevcut öğretim programlarının güncellenmesi sağlanmalı.

63. Yabancı dil ağırlıklı mesleki eğitim programları yaygınlaştırılarak hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik programlarında verilen meslek derslerinin en az yüzde 30`u yabancı dilde verilmeli.
 
PATENT, FAYDALI MODEL TEŞVİK EDİLMELİ
64. Farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen meslek edindirme ve belgelendirme faaliyetlerinin mesleki eğitim veren okul/kurumlar tarafından yürütülen programlarla uyum ve entegrasyonu sağlanmalı.

65. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki farkındalığı artırılmalı ve okullar patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili konularında teşvik edilmeli.

66. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli ulusal tanınırlığı olan mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmeli.
 
MESLEK LİSELERİNDE SINIF GEÇME SİSTEMİ
67. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek edinimine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler zenginleştirilmeli.

68. Mesleki teknik Anadolu liselerinde sınıf geçme ve sınav sistemi modüler eğitim sistemine göre tasarlanmalı.

69. Mesleki eğitimin tüm paydaşlarına yönelik Ahilik kültürü ve fütüvvet geleneğine ilişkin farkındalığı artıracak faaliyetler yapılmalı.
 
ALTYAPI EKSİKLİKLERİ BELİRLENMELİ
70. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında araç-gereç, bina, altyapı eksiklerini ortaya koyacak bir izleme ve değerlendirme modeli geliştirilmeli. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik kamusal destekler artırılmalı ve özel sektör destekleri teşvik edilmeli.

71. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde en az bir yöneticinin atölye, laboratuvar ve meslek dersleri alanından olması sağlanmalı.

72. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı ve/veya şube müdürü atölye, laboratuvar ve meslek dersleri alanından görevlendirilmeli.
 
MESLEKİ EĞİTİME PAY AYRILMALI
73. Özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan donatım standartlarına uygun hale getirilmeli.

74. Meslek Odaları ile Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden mesleki eğitime pay ayrılması sağlanmalı.

75. Resmi ve özel tüm mesleki ve teknik eğitim kurumları ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki meslek yüksekokulları arasında geçişler, mükerrerliği azaltılacak ve verimliliği artıracak şekilde yeniden düzenlenmeli. Birbirinin devamı niteliğindeki programların güncellenmesinde meslek standartları seviye 4-5-6 mesleki yeterlikleri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği içinde program geliştirme çalışmaları yapılmalı.
 
MESLEKİ EĞİTİMDE YURT DIŞI İŞ BİRLİĞİ
76. Mesleki eğitim kurumlarının, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, YTB gibi yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla iş birlikleri güçlendirilmeli.

77. Döner sermaye işletmeleri ihalelere teklif verirken geçici ve kesin teminat sunumundan muaf tutulmalı.

78. Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı ve bu kapsamda üretilen ürünlerin satışı için etkin mekanizmalar kurulmalı.
 
MESLEK LİSESİ ATAMALARI
79. Atölye/meslek derslerinde grup sayısı belirlenirken alanların özellikleri gözetilerek bütün sınıf seviyelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalı.

80. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili okul yöneticileri ve denetimde görevli müfettişlerin atanmasında atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine öncelik verilmeli.

81. Mesleki eğitim kurumlarımızın ulusal ve uluslararası rekabet gücünü desteklemek için mesleki eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik edilmeli.
 
SEKTÖREL MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ KURULMALI
82. Mesleki ve teknik eğitimde kalitenin artırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla iş birliği içerisinde sektörel mükemmeliyet merkezleri kurulmalı.

83. Mesleki ve teknik ortaöğretimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, ihtiyaç halinde yakın alanlarda da görev alabilmelerini temin edecek şekilde mesleki gelişim imkanları sağlanmalı.

84. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma kapsamındaki öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanlarından yeterince faydalandırılmaları amacıyla teşvikler uygulanmalıdır.
 
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SİGORTA KOLLARINA DAHİL EDİLMELİ
85. Meslek lisesinden mezun olan öğrencinin beceri eğitimi/staj yaptığı işletmede istihdam edilmesi durumunda ilgili işletmeye vergi ve SGK prim indirimi gibi teşvik edici uygulamalara gidilmeli.

86. Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalı.

87. Okul personeli, iş güvenliği kapsamında iş kazalarına karşı mali sorumluluk sigortası kapsamına alınmalı.

88. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tüm sigorta kollarına dahil edilmeli ve bu süre emekliliğe sayılmalı.

89. Mezun takip sistemi geliştirilmeli ve işlevsel hale getirilmeli.

90. Mesleki ve teknik eğitimin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere sayılı sayıda mesleki eğitim ve teknik eğitim enstitüsü kurulmalı.
 
MESLEKİ EĞİTİMDE BURS VE İMKANLAR ARTIRILMALI
91. Okul öncesinde yükseköğretime tüm öğrencileri sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda kariyer planlama temelli mesleki yönlendirme faaliyetlerine yönelik bir model geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalı.

92. Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için başarılı öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere sağlanan burs ve diğer imkanlar artırılmalı.

93. Kitle iletişim araçları ile meslek liselerine yönelik tanıtımlar gerçekleştirilmeli ve meslek lisesinde mezun başarılı kişileri ön plana çıkaracak etkinlikler yapılmalı.
 
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI
94. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğretim programları ve ders içerikleri, alan bilgisi ve becerisi, eğitim felsefesi öğretim strateji, yöntem ve teknikleri yönünden gözden geçirilmeli. Yapılacak iyileştirme, iş ve meslek ahlakı ortak kültürel miras, milli ve evrensel değerler, toplumsal çeşitlilik ve zenginlik ile kapsayıcılığa sahip, küresel gelişmelere cevap verebilecek ve insanı merkeze alacak şekilde geliştirilmeli.

95. Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik uygulamalarının etkinliği, verimliliği ve çeşitliliği artırılmalı. Bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve tüzel öğretim kurumları arasında güçlü iş birlikleri kurulmalı.

96. Öğretmenlik programlarının yeterlik alanları yeni ihtiyaçlar, küresel ve teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, ekolojik krizler, göç, doğal afet, acil durumlar ve bunun benzeri dikkate alınarak güncellenmeli.
 
KONTENJANLAR ÖĞRETMEN İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINARAK BELİRLENMELİ
97. Öğretmenlerin yetişmesinde niteliği artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ilgili kamu ve özel ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliği artırılmalı, disiplinler arası çalışmalar geliştirilmeli. Öğretmen yetiştiren kurumların kontenjanları, öğretmen ihtiyaçları veri temelli dikkate alarak belirlenmeli.

98. Öğretmen mesleki gelişim programları yeniden yapılandırılmalı, yetişkin eğitim ilkelerine uygun okul ilçe, il eğitim kurumları ve zümreleri daha işlevsel hale getirilmeli.

99. Öğretmenlerin mesleki gelişim programları güncel ihtiyaçlar temelinde belirlenmelidir. Bu kapsamda, teknoloji, uzaktan eğitim, harmanlanmış eğitim, çevrim içi psikolojik danışmanlık, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi, yabancı dil, bağımlılıkla mücadele, temel sağlık bilgisi, afet yönetimi ve acil durum eğitimleri verilmelidir. Hizmet içi eğitimler yüz yüze, uzaktan ve harmanlanmış olarak çeşitlendirilmeli.
 
ÖĞRETİMSEL LİDERLİK BECERİLERİ
100. Öğretmenlerin mesleki gelişiminde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerileri geliştirilmeli.

101. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan personel sayısıyla orantılı "mesleki gelişim bütçesi" oluşturulmalı ve bütçe tertibinde bu adla yer alması sağlanmalı. Kamu kurumlarında çalışan personel sayısıyla orantılı mesleki gelişim bütçesi oluşturulmalı ve bütçe tertibinde bu adla yer alması sağlanmalı.

102. Belli aralıklarla ve merkezi olarak uygulanan mesleki gelişim programlarına ilaveten eğitim öğretim süreci içerisinde kurum türlerine göre öğretmen ve yöneticilerin kendi mahallinde mesleki gelişim programlarından sürekli olarak faydalanmaları sağlanmalı.
 
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILMALI
103. Mesleki gelişim programları öğretmenlerin kariyer gelişimini destekler nitelikte planlanmalı. Bu bağlamda bölgenin, okulun ve öğretmenin gereksinimlerine uygun şekilde gelişim planları uygulamaya konulmalı. Öğretmenler, atandıkları bölge ve okulun sosyolojik, ekonomik, kültürel ve bunun benzeri şartlarına göre uyum ve mesleki gelişim programı eğitimine tabi tutulmalı.

104. Öğretmenler ve diğer MEB personeli için milli eğitim akademisinin kurulması amacıyla yasal altyapı oluşturularak kamu ve özel kurumlar ile tüm sivil paydaşlar arasında iş birliği sağlanmalı.

105. Öğretmen kıdeminin öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurularak mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin mesleki gelişimi için okul tabanlı mentorluk programları uygulanmalı.

106. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalı.

107. Öğretmenlerin talepleri doğrultusunda il içi, iller arası ve uluslararası karşılıklı olarak öğretmen değişimi programları uygulanmalı.
 
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILMALI
108. Etkili ve verimli eğitim denetiminin yapılabilmesi için teftiş sistemi yeniden yapılandırılarak müfettişlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı yapmaları amacıyla denetim ve rehberlik hizmetleri sunmaları sağlanmalı.

109. Öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının lisans üstü eğitim yapmaları desteklenmeli ve teşvik edilmeli.

110. Yurt dışında görevlendirilen/görevlendirilecek öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal yönlerden desteklenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliği artırılmalı.

111. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimlerin akreditasyonu sağlanmalı.

112. Öğretmenler tarafından geliştirilen örnek uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığınca dijital bir platform üzerinden sergilenerek diğer öğretmenlerin kullanımına sunulmalı.

113. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalıdır. Kanun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapayacak şekilde düzenlenmeli.
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILMALI
114. Öğretmenlik mesleğini ve yöneticiliği daha cazip hale getirecek şekilde maaş ve özlük hakları yeniden düzenlenmeli.

115. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen alımlarında kadrolu istihdam esas olmalı ve mülakat uygulaması kaldırılmalı.

116. İstisnai bir uygulama olan ücretli öğretmenlik koşulları iyileştirilmeli.

117. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, devlet okullarında görevli öğretmenlerle asgari aynı düzeyde özlük haklarına sahip olmaları yönünde düzenleme yapılmalı.

118. Öğretmenler için ödüllendirme sistemi veri temelli olarak yeniden düzenlenmeli.

119. Öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği yanında kendi mesleki gelişimlerinde kullanmak üzere mesleki gelişim ödeneği tahsis edilmeli.

120. Emekli ve görevde olan öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmeli.
 
MESLEKİ GELİŞİM BÜTÇESİ
121. Her okul için yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yıllık belirli bir bütçe ayrılmalı.

122. Bakanlık tarafından planlama yapılarak ihtiyaca göre öğretmenlerin mezun olduğu programa dayalı alanlar arası değişikliklerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.

123. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak düzenlenmeli. Kariyer sürecindeki ilerlemelerde öğretmenlerin özlük haklarında anlamlı ve belirgin artışlar sağlanmalı.

124. Okulların yönetiminden sorumlu olan eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olarak değil liyakat ve uzmanlık gerektiren yetki sorumluluk dengesi sağlanmış profesyonel bir meslek olarak düzenlenmeli.
 
GENEL KURULA TEKLİF OLARAK SUNULUP KABUL EDİLEN MADDELER
Üç ihtisas komisyonunda müzakere edilip benimsenerek Genel Kurula getirilen maddeler dışında, teklif olarak sunulan ve kabul edilen 4 ilave madde de şöyle:

1- Kalkınmada öncelikli sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşvikler verilmeli. (oy birliği)

2- Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalı. (oy çokluğu)

3 - Öğrencilere bilgisayar ve tablet vb. teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanmalı. (oy birliği)

4- Çocuğun yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bağımlılık yapıcı etkenlerle ilgili eğitsel içerikler hazırlanmalı. (oy çokluğu)
 
 

Planlı Öğretmenim Yıllık Plan Uygulaması

Planlı Öğretmenim Android, IOS ve Huawei uygulamalarımızda bir çok branşın 2022/2023 eğitim yılı yıllık ünitelendirilmiş ders planları yer almaktadır. Telegram Grubu davet bağlantısı: t.me/planliogretmenim . Planlar excel formatında uygulama içinden indirilebilmektedir. Bu sayede telefonlarınızda kullandığınız plan ile okulunuza teslim ettiğiniz plan aynı plan olacaktır. Son verileri almak için uygulamanın ayar ekranındaki verileri güncelle düğmesine dokunmanız yeterli olacaktır.Google Play (Android) için buraya tıklayınız. App Store ( IOS-Apple) için buraya tıklayınız. AppGallery için buraya tıklayınız.

Çevrimiçi Olanlar

149 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi